Författare: webred

Okategoriserade

Årsmöte

Årsmöte för 2021

LMNT:s årsmötet för 2021 kommer hållas på π-dagen det vill säga 14/3 och kommer vara digitalt.

Nedan finns dokument inför årsmötet.

Inbjudan
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat och Balansräkning LMNT 2020
Budget
Verksamhetsplan 2021

För eventuella frågor skicka ett e-postmeddelande till kontakt@lmnt.org


Föreningens årsmöte för 2020 ägde rum den 14 mars 2020 kl 13.00, på Stockholms universitet.

Protokoll vid LMNTs årsmöte i Stockholm den 14 mars 2020
LMNT = Föreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik.

 1. Mötet öppnas.
  Närvarande: Alexander Alsén, Ann Margret Carlsson, Anne Bäckgården, Birgitta Lindh, Bodil Nilsson, Ebtisam Hatem, Eija Nyström, Lars Eriksson, Nils-Erik Nylund, Suheyla Demir.
 2. Till mötesordförande väljs Bodil Nilsson och till mötessekreterare väljs Lars Eriksson.
 3. Dagordningen godkänns.
 4. Till justeringspersoner väljs Nils-Erik Nylund och Ebtisam Hatem.
 5. Mötet anses behörigt utlyst.
 6. Föregåaende årsmötesprotokoll gås igenom. Enda kommentaren var punkt 20b) på förra protokollet, angående utseende av representant i resurscentrum för fysik. Samtal har förts med Ann-Marie Pendrill.
 7. Årsberättelsen läses igenom för verksamhetsåret 2019. Några klargöranden men inga ändringar.
 8. Ekonomisk berättelse för år 2019 gås igenom och revisionsberättelsen föredras av Nils- Erik Nylund. Överskottet ifrån södra kretsen finns nu överfört till nuvarande LMNT.
  Revisorerna Nils-Erik Nylund och Björn Sundin har inget att anmärka. Årsmötet beslutar att fastställa balansräkning och revisionsberättelse.
 9. Årsmötet beslutar att ge ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för år 2019. Det noteras att balansräkning och årsberättelse bör finnas tillgängliga på hemsidan.
 10. Årsmötet fastställer budget 2020 enligt givet förslag.
 11. Årsmötet fastställer oförändrad årsavgift, 150 SEK.
 12. Inga inkomna motioner.
 13. Riktlinjer för kommande verksamhetsår
  (a) Kontakter med myndigheter, främst skolverket. Reviderade kursplaner för gymnasiet finnsännu inte tillgängliga.
  (b) Lärarassistenter, institutionstekniker. Dessa finns på vissa skolor, det konstateras att fler lärarassistenter parallellt med elevassistenter vore önskvärt.
  (c) Kontakt med medlemmar: Även i fortsättningen ska LMNT skicka ut kallelse till årsmötet med brev, men det konstateras att epost bör bli viktigare som kommunikation till medlemmarna.
  (d) Hemsidan: Historik om LMNT efterlyses, den bör ligga på websidan. Peter ska kontakta om detta.
  (e) LMNT-nytt. En utveckling av LMNT-nytt diskuteras, det vore önskvärt om artiklar skulle bli sökbara, elektroniska exemplar av tidskriften i pdf-format bör alltid finnas.
  (f) Kommunikation via epost bör bli viktigare i framtiden.
  (g) Årsmötet beslutar att skicka ut ett medlemsbrev / år (på papper).
 14. Medlemsregistreringssystemet diskuteras men ingen ändring föreslås då tryckeriet kräver adresser i form av en Excel-fil.
 15. Valberedningen (Kjell Lundgren) har ett förslag till ny styrelse. dock utan att ha angivit ordförande utan uppdrar åt årsmötet att besluta detta. Resultatet efter lite diskussioner blir enligt nedan.
  – Alexander Alsén (ordförande)
  – Ann Marget Carlsson (vice ordförande)
  – Suheyla Demir (kassör)
  – Bodil Nilsson (ledamot)
  – Ebtisam Hatem (ledamot)
  – Peter Åkesson (ledamot)
  – Wilhelm Tunemyr (ledamot)
  Årsmötet beslutar att välja styrelse enligt ovanstående förslag.
 16. Årsmötet väljer Jenny Olander (KRC) till valberedning.
 17. Till revisorer väljs Nils-Erik Nylund och Björn Sundin.
 18. Val av representanter:
  (a) Till representant för kemilärarnas resurscentrum, KRC väljs Alexander Alsén till ordinarie och Bodil Nilsson som suppleant.
  (b) Till representant för resurscentrum för Fysik väljs Urban Eriksson efter att ha haft kontakt med honom.
  (c) Ingen kontaktperson för internationella frågor väljs

Årsmötet följdes av en föreläsning/workshop med Cecilia Christiansen.
Cecilia arbetar på Carlssons skola och undervisar i matematik på mellan- och högstadiet. Hon har gett ut många böcker som främst har tagit upp Singaporemetoden: blockmodellen och Rädda ekvationen. Cecilia fick Ingvar Lindqvist-pris i matematik 2000. Alla medlemmar är välkomna på mötet.

Som avslutning så dukades efter workshopen upp en lätt buffé bestående av västerbottenpaj(pie), sallad och alkoholfri dryck som LMNT bjöd på.

Resultat-och-Balansräkning-LMNT-2019

Verksamhetsberättlese-LMNT-2019